Top Page About Koh-shi Photo Report 14 Koh-shis New Products Inquiry Online Shop

14 Koh-shis

Katsuhiko Nakanishi Katsuhiko Nakanishi
Takayuki Yano Takayuki Yano
Yujiro Fujiwara Yujiro Fujiwara
Minoru Fukunaga Minoru Fukunaga
Shigeaki Miyawaki Shigeaki Miyawaki
Hiroshi Ishii Hiroshi Ishii
Takeshi Saraike Takeshi Saraike
Masaru Tanaka Masaru Tanaka
Masashi Tukuda Hisato Tsukuda
Kenzaburo Hegawa Kenzaburo Hegawa
Yoshihide Ohana Yoshihide Obana
Chosaku Shimomura Chosaku Shimomura
Mitsunori Kinto Mitsunori Kinto
Yasuhito Yoshii Yasuhito Yoshii
Mitsunori Kinto Mitsunori Kinto

Awaji Island Koh-shi

金登 三典

- Mitsunori Kinto

Nihon Senko Seizo, Inc.

The Finest Selections by the Koh-shis

What is koh-shi Awaji Island The Fragrances of Japan Collection “The Four Seasons”